aartsbisdom.be

Religieus, politiek en financieel nieuws

anneer de raad persoonlijke lening van bestuur December 13, 2015

zaakvoerders of de commissaris weigeren de algemene vergadering bijeen te roepen, kunnen de aandeelhouders/vennoten zich tot de rechter wenden. De aandeelhouders/vennoten zouden in kort geding de veroordeling van het bestuur tot bijeenroeping van de algemene vergadering kunnen vorderen. 206. Het is niet mogelijk om het initiatiefrecht van deze organen en/of personen via de statuten te beperken of hen te ontzeggen. Wel kan via de statuten het initiatiefrecht verruimd worden. Zo kan bijvoorbeeld het initiatief tot het oproepen van een algemene vergadering gelegd worden bij aandeelhouders/vennoten die minder dan één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, aan een individueel aandeelhouder of aan een indivi¬dueel bestuurder. De daadwerkelijke oproeping moet echter nog altijd door het bestuur of de commissaris uitgevoerd worden. 207. De overige personen die de bevoegdheid kunnen hebben tot oproeping van een algemene vergadering, zijn:- de voorlopige bewindvoerder, benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel (eventueel benoemd in kort geding – Kort Ged.

Kh. Brussel 17 decem¬ber 1990, T. B. H. 1991, 919);- een derde (kan aandeelhouder zijn), die met de specifieke taak tot samenroeping wordt belast door de voorzitter van de rechtbank van koophandel (kort geding);- de vereffenaar: de uitbreiding voorzien in artikel 189 van het W. Venn. ;- zeer uitzonderlijk: een sekwester. 208. Het is duidelijk dat in de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid het naleven van deze formaliteit van oproeping dode letter zal blijven, ook al moet zij worden gevolgd. 209.

In een CVBA of CVOA zijn de statuten vrij om te bepalen wie de vennoten in algemene vergadering kan bijeenroepen. De zaakvoerders zijn expliciet aangewezen om de jaarrekening op te stellen en een jaarverslag op te maken. Impliciet hebben zij aldus de bevoegdheid om de jaarvergade¬ring bijeen te roepen. De commissaris heeft in een coöperatieve vennootschap geen wettelijk recht om de algemene vergadering bijeen te roepen, tenzij de statuten hem deze bevoegdheid zouden toekennen. 210. Door de Wet van 2 lening augustus 2002 heeft de wetgever de mogelijkheid gecreëerd om een schriftelijke algemene vergadering te organiseren. Er moet echter aan specifieke vereisten worden voldaan, die hierna onder punt 1 van hoofdstuk 8 worden toegelicht. 211. Door de invoering van de mogelijkheid om de geld nodig algemene vergadering schriftelijk te organiseren, heeft de wetgever geen uitzondering gemaakt voor de oproepingswijze van een dergelijke vergadering.

Categories: Uncategorized